Morning rays in Ukkokoli by Visit Finland on Flickr.

Morning rays in Ukkokoli by Visit Finland on Flickr.